FATF برای سفره مردم!

کسانی که با سوءمدیریت در حوزه اقتصاد، تورم‌های بی‌سابقه‌ای را بر سفره مردم تحمیل کرده‌اند، مدتهاست در فراری رو به جلو، مشکلات اقتصادی کشور را به پای تعامل با FATF می‌زنند.

کسانی که با سوءمدیریت در حوزه اقتصاد، تورم‌های بی‌سابقه‌ای را بر سفره مردم تحمیل کرده‌اند، مدتهاست در فراری رو به جلو، مشکلات اقتصادی کشور را به پای تعامل با FATF می‌زنند.