۶۰ درصد از شرکت‌های وابسته دولت زیان‌ده است

اصفهان – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ درصد از شرکت‌های وابسته به دولت زیان ده است، باید در این زمینه ساماندهی ویژه‌ای داشته باشیم.

اصفهان – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ درصد از شرکت‌های وابسته به دولت زیان ده است، باید در این زمینه ساماندهی ویژه‌ای داشته باشیم.