۵۳ پروژه دانشجویی و رفاهی در دانشگاه های کشور افتتاح شد

رئیس سازمان امور دانشجویان با حضور در دانشگاه ایلام ۵۳ پروژه در حوزه دانشجویی و رفاهی را در دانشگاه های کشور افتتاح کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با حضور در دانشگاه ایلام ۵۳ پروژه در حوزه دانشجویی و رفاهی را در دانشگاه های کشور افتتاح کرد.