۲۰۱ نفر در حملات مسلحانه نیجریه کشته شده و ۱۳۷ تَن ربوده شدند

بر اثر حملات و درگیری‌ های مسلحانه در ایالت‌ های مختلف نیجریه طی یک هفته، ۲۰۱ نفر کشته شده و ۱۳۷ تَن ربوده شدند.

بر اثر حملات و درگیری‌ های مسلحانه در ایالت‌ های مختلف نیجریه طی یک هفته، ۲۰۱ نفر کشته شده و ۱۳۷ تَن ربوده شدند.