یادی از مسعود بهبهانی‌نیا با نام «آقای پدر»

تهیه‌کننده برنامه‌هایی چون «قندپهلو» از دوران شروع اجرا و برنامه‌سازی با حمایت مسعود بهبهانی نیا که او را آقای پدر می نامیدند یاد کرد.

تهیه‌کننده برنامه‌هایی چون «قندپهلو» از دوران شروع اجرا و برنامه‌سازی با حمایت مسعود بهبهانی نیا که او را آقای پدر می نامیدند یاد کرد.