کنایه های رییس قوه قضاییه به دولت

کنایه های رییس قوه قضاییه به دولت رئیسی: اگر اینقدر که آقایان جلسه گذاشتند تا بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این کشور بگیرند جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند، بسیار می توان..

کنایه های رییس قوه قضاییه به دولت

رئیسی: اگر اینقدر که آقایان جلسه گذاشتند تا بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این کشور بگیرند جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند، بسیار می توانست موثر باشد.

دریافت ۲۱ MB