کفیر از بروز توفان سیتوکینی در بیماران کرونایی پیشگیری می کند

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد ماست تخمیرشده موسوم به کفیر می تواند از بروز توفان سیتوکینی پیشگیری نماید.

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد ماست تخمیرشده موسوم به کفیر می تواند از بروز توفان سیتوکینی پیشگیری نماید.