چین گفتگوهای تجاری با استرالیا را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد

چین امروز در اقدامی تلافی‌جویانه، گفتگوهای تجاری با استرالیا را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد.

چین امروز در اقدامی تلافی‌جویانه، گفتگوهای تجاری با استرالیا را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد.