چهار بازیکن دیگر از تیم ملی والیبال خط خوردند

سرمربی تیم ملی والیبال چهار بازیکن دیگر را از فهرست اردونشینان این تیم کنار گذاشت.

سرمربی تیم ملی والیبال چهار بازیکن دیگر را از فهرست اردونشینان این تیم کنار گذاشت.