چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی کرمان

چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در کرمان در حال برگزاری می‌باشد.

چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در کرمان در حال برگزاری می‌باشد.