پایه‌گذاران برجام برنامه همکاری جامع با چین را پایه‌گذاری کردند

پایه‌گذاران برجام برنامه همکاری جامع با چین را پایه‌گذاری کردند دستیار وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: سعی بزرگان محفوظ اما نهاد فکری که برجام را پایه گذار و به انجام رساند برنامه همکاری جامع..

پایه‌گذاران برجام برنامه همکاری جامع با چین را پایه‌گذاری کردند

دستیار وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: سعی بزرگان محفوظ اما نهاد فکری که برجام را پایه گذار و به انجام رساند برنامه همکاری جامع ایران چین را هم پایه‌گذاری و نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر رضا زبیب دستیار وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در توییتی نوشت: سعی بزرگان محفوظ اما نهاد فکری که برجام را پایه گذار و به انجام رساند برنامه همکاری جامع ایران چین را هم پایه‌گذاری و نهایی کرد.

زبیب گفت: عجیب اینکه در هر دو مورد متهم شده است. این معضل را چگونه باید حل کرد؟ چرا چنین شده ایم؟ آیا این مسیر تخطئه ما را به ساحل توسعه ملی می‌رساند؟