وزارت امور خارجه عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

وزارت امور خارجه عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی..

وزارت امور خارجه عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، وزارت امور خارجه را مجاز کرد ضمن حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر، مطالعه و بررسی های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد و ظرف دو سال آینده براساس آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی، ضمن ارسال پیشنهاد عضویت در اتحادیه مذکور، گزارش جامعی را مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸) آیین نامه یادشده درخصوص نحوه اعمال حق شرط در معاهده مربوط، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کند.