وجود زباله و نخاله های ساختمانی در طبیعت ایلام

زباله و نخاله های ساختمانی، یکی از معضلات اساسی در طبیعت استان ایلام به شمار می آیند.

زباله و نخاله های ساختمانی، یکی از معضلات اساسی در طبیعت استان ایلام به شمار می آیند.