نیما عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در المپیک توکیو شد

نیما عالمیان تنها نماینده ایران تنیس روی میز ایران در المپیک توکیو شد.

نیما عالمیان تنها نماینده ایران تنیس روی میز ایران در المپیک توکیو شد.