نیروهای اداری مدارس مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان شدند

طبق مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیروهای اداری مدارس مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان شدند.

طبق مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیروهای اداری مدارس مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان شدند.