نمونه‌ای از تلاش شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو

کارتونیست: عباس گودرزی

کارتونیست: عباس گودرزی