نمایشگاه «سرچشمه‌های کتاب گرجی» افتتاح شد

نمایشگاه «سرچشمه‌های کتاب گرجی» در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان افتتاح شد.

نمایشگاه «سرچشمه‌های کتاب گرجی» در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان افتتاح شد.