میلاد نوریانی سرپرست طرح و برنامه و نظارت شبکه سه سیما شد

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما در حکمی «میلاد نوریانی» را به عنوان سرپرست طرح و برنامه و نظارت این شبکه منصوب کرد.

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما در حکمی «میلاد نوریانی» را به عنوان سرپرست طرح و برنامه و نظارت این شبکه منصوب کرد.