موانع کار و تولید

به مناسبت هفته کار و کارگر، ۵ تا ۱۱ اردیبهشت کارتونیست: عباس گودرزی

به مناسبت هفته کار و کارگر، ۵ تا ۱۱ اردیبهشت کارتونیست: عباس گودرزی