مصادیق تخلف کارکنان شوراهای حل اختلاف تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، مصادیق تخلف کارکنان شوراهای حل اختلاف را اصلاح و تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، مصادیق تخلف کارکنان شوراهای حل اختلاف را اصلاح و تعیین کردند.