مصاحبه ظریف طراحی شده بود

مصاحبه ظریف طراحی شده بود متکی: آنچه درباره صوت آقای ظریف اتفاق افتاده هم در قسمت انجام و هم در انتشار، کاری طراحی شده در جریان اصلاحات است که در آن از آقای ظریف استفاده ابزاری شد.
دریافت ۱۰ MB

مصاحبه ظریف طراحی شده بود

متکی: آنچه درباره صوت آقای ظریف اتفاق افتاده هم در قسمت انجام و هم در انتشار، کاری طراحی شده در جریان اصلاحات است که در آن از آقای ظریف استفاده ابزاری شد.

دریافت ۱۰ MB