مساله فلسطین شاخص «پایبندی» و یا «ضدیت» با اصول انسانی است

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری در بیانیه‌ای با بیان اینکه روز قدس قابل مصادره نیست، نوشت: امروز مساله‌ فلسطین شاخص میان دو وضعیت«پایبندی»و یا«ضدیت»با اصول انسانی است.

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری در بیانیه‌ای با بیان اینکه روز قدس قابل مصادره نیست، نوشت: امروز مساله‌ فلسطین شاخص میان دو وضعیت«پایبندی»و یا«ضدیت»با اصول انسانی است.