مذاکرات درباره متن توافق به پایان نرسیده است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات درباره متن توافق به پایان نرسیده و بسیاری از بندهای این توافق هنوز در حال مذاکره است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات درباره متن توافق به پایان نرسیده و بسیاری از بندهای این توافق هنوز در حال مذاکره است.