مجوز تبدیل «پارسیلون» خرم‌آباد به منطقه اقتصادی صادر شد

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: مجوز تبدیل «پارسیلون» خرم‌آباد به منطقه اقتصادی صادر شد.

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: مجوز تبدیل «پارسیلون» خرم‌آباد به منطقه اقتصادی صادر شد.