ماجرای پله برقی که همزمان با افتتاح ایستگاه مترو از حرکت ایستاد!

امروز همزمان با افتتاح ایستگاه اقدسیه،یکی از پله های برقی این ایستگاه از مدار سرویس دهی خارج شد.

امروز همزمان با افتتاح ایستگاه اقدسیه،یکی از پله های برقی این ایستگاه از مدار سرویس دهی خارج شد.