لحظات دلهره آور از نجات خدمه کشتی در دریای شمال

لحظات دلهره آور از نجات خدمه کشتی در دریای شمال لحظات دلهره آور از تلاش گارد ساحلی نروژ برای نجات خدمه یک کشتی در دریای شمال را مشاهده می‌کنید. هر ۱۲خدمه این کشتی جان سالم به در بردند.
دریافت ۸ MB

لحظات دلهره آور از نجات خدمه کشتی در دریای شمال

 لحظات دلهره آور از نجات خدمه کشتی در دریای شمال

لحظات دلهره آور از تلاش گارد ساحلی نروژ برای نجات خدمه یک کشتی در دریای شمال را مشاهده می‌کنید. هر ۱۲خدمه این کشتی جان سالم به در بردند.

دریافت ۸ MB