قدس یک مسئلە هویتی برای مسلمانان جهان است

استاد دانشگاه سلیمانیە عراق گفت: قدس اهمیت ویژەای برای اسلام دارد. بیت المقدس تنها یک شهر نیست بلکە یک مسئلە هویتی برای مسلمانان جهان است و کشورهای اسلامی باید در برابر ابرقدرتها متحد شوند.

استاد دانشگاه سلیمانیە عراق گفت: قدس اهمیت ویژەای برای اسلام دارد. بیت المقدس تنها یک شهر نیست بلکە یک مسئلە هویتی برای مسلمانان جهان است و کشورهای اسلامی باید در برابر ابرقدرتها متحد شوند.