قالیباف: نامزدها از تخریب یکدیگر بپرهیزند

رئیس مجلس گفت:نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها از تخریب یکدیگر و طرح ادعاهای غیرمنصفانه بپرهیزند زیرا باعث ناامیدی مردم می شود.

رئیس مجلس گفت:نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها از تخریب یکدیگر و طرح ادعاهای غیرمنصفانه بپرهیزند زیرا باعث ناامیدی مردم می شود.