قالیباف: قرن آینده قرن آسیاست

قالیباف: قرن آینده قرن آسیاست رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: جهان در غرب خلاصه نمی شود، قرن آینده قرن آسیاست.
دریافت ۴۹ MB

قالیباف: قرن آینده قرن آسیاست

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: جهان در غرب خلاصه نمی شود، قرن آینده قرن آسیاست.

دریافت ۴۹ MB