فساد اقتصادی مانع رونق تولید

فساد اقتصادی مانع رونق تولید رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: رونق اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی و امنیت اقتصادی در گروه مبارزه با فساد است.
دریافت ۱۲ MB

فساد اقتصادی مانع رونق تولید

فساد اقتصادی مانع رونق تولید

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: رونق اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی و امنیت اقتصادی در گروه مبارزه با فساد است.

دریافت ۱۲ MB