فروش مکمل فقط در داروخانه ها قانونی است

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص مصرف خودسرانه مکمل ها هشدار داد.

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص مصرف خودسرانه مکمل ها هشدار داد.