عیدی نیروی هوایی به مردم ایران

عیدی نیروی هوایی به مردم ایران امروز سالگرد عملیات غرور انگیز حمله به H۳ است. ببینید برای موفقیت این عملیات چه تدابیر حفاظتی در نظر گرفته شده بود.
دریافت ۴ MB

عیدی نیروی هوایی به مردم ایران

امروز سالگرد عملیات غرور انگیز حمله به H۳ است. ببینید برای موفقیت این عملیات چه تدابیر حفاظتی در نظر گرفته شده بود.

دریافت ۴ MB