طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام اعلام وصول شد

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را اعلام وصول کرد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را اعلام وصول کرد.