طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدکشاورزی، تکرار قانونی که اجرا نشد

«طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدی از کشاورزی» که به تصویب مجلس رسیده، شبیه قانون تمرکز است و مشخص نیست که چرا مجلس به‌جای پیگیری اجرای قانون تمرکز به دنبال تصویب طرح جدید است.

«طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدی از کشاورزی» که به تصویب مجلس رسیده، شبیه قانون تمرکز است و مشخص نیست که چرا مجلس به‌جای پیگیری اجرای قانون تمرکز به دنبال تصویب طرح جدید است.