صرفه جویی مهمترین روش گذر از تنش آبی است

ساری- سرپرست آبفا مازندران، صرفه جویی را مهمترین روش مدیریت مصرف و گذر از تنش آبی ذکر کرد.

ساری- سرپرست آبفا مازندران، صرفه جویی را مهمترین روش مدیریت مصرف و گذر از تنش آبی ذکر کرد.