شیخ کلینی (ره) مایه افتخار شیعه و جهان اسلام

قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: مرحوم شیخ کلینی (ره) در طول مسافرت‌ها تصویری واقعی از شیعه اهل بیت از نظر فضل و علم و تقوا در میان شیعیان و اهل سنت باقی گذاشته بود.

قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: مرحوم شیخ کلینی (ره) در طول مسافرت‌ها تصویری واقعی از شیعه اهل بیت از نظر فضل و علم و تقوا در میان شیعیان و اهل سنت باقی گذاشته بود.