سرکرده کنونی داعش، در گذشته مخبر آمریکا در عراق بوده است

یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که سرکرده کنونی داعش، در گذشته مخبر آمریکا در زندان های عراق بوده است.

یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که سرکرده کنونی داعش، در گذشته مخبر آمریکا در زندان های عراق بوده است.