زن زندانی بعد از ۵ ماه از حبس آزاد شد

با تلاش‌های بسیار اعضاء شعبه شماره ۳۰۴۴ مجتمع شهید کچویی شورای حل اختلاف تهران و کمک خیرین با اخذ رضایت از شکات زن زندانی پس از ۵ ماه از حبس آزاد شد.

با تلاش‌های بسیار اعضاء شعبه شماره ۳۰۴۴ مجتمع شهید کچویی شورای حل اختلاف تهران و کمک خیرین با اخذ رضایت از شکات زن زندانی پس از ۵ ماه از حبس آزاد شد.