روحانی حرف های ظریف را رد کرد

روحانی حرف های ظریف را رد کرد رئیس‌جمهور با بیان اینکه میدان و دیپلماسی، مقابل هم نیستند، گفت: اینکه گفته شود یا میدان و یا دیپلماسی حرف دقیقی نیست.
دریافت ۶ MB

روحانی حرف های ظریف را رد کرد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه میدان و دیپلماسی، مقابل هم نیستند، گفت: اینکه گفته شود یا میدان و یا دیپلماسی حرف دقیقی نیست.

دریافت ۶ MB