رمضان در شعر فارسی و اردو نمادی برای طرح مفاهیم عرفانی است

سخنرانان در وبینار «بازتاب رمضان در شعر فارسی و اردو» اشاره کردند که رمضان در شعر شاعران این دو زبان نماد و فرصتی برای طرح مفاهیم عرفانی بوده است.

سخنرانان در وبینار «بازتاب رمضان در شعر فارسی و اردو» اشاره کردند که رمضان در شعر شاعران این دو زبان نماد و فرصتی برای طرح مفاهیم عرفانی بوده است.