«دولت عدالت محور» تشکیل می‌دهم

«دولت عدالت محور» تشکیل می‌دهم رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «دولت عدالت محور» تشکیل می دهم، گفت: عدالت با سخنرانی، سرودن شعر و نوشتن محقق نمی‌شود، عدالت یک برنامه عملی و میدانی است.
به گزارش خبرنگار ..

«دولت عدالت محور» تشکیل می‌دهم

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «دولت عدالت محور» تشکیل می دهم، گفت: عدالت با سخنرانی، سرودن شعر و نوشتن محقق نمی‌شود، عدالت یک برنامه عملی و میدانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی، داوطلب انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری گفت: مهمترین خواسته مردم دغدغه معیشتی آنها است و بنده نیز به مسئله اقتصادی و معیشتی مردم بسیار اهمیت می‌دهم، فکر می‌کنم که راه های خوبی برای بازکردن گره ها از زندگی مردم وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: دولت بنده دولت عدالت محور خواهد بود، تا مردم طعم شیرین عدالت را احساس کنند، عدالت با سخنرانی، سرودن شعر و نوشتن محقق نمی‌شود، عدالت یک برنامه عملی و میدانی است که مردم احساس عدالت کنند.

وی در خصوص شعار انتخاباتی اش گفت: شعار انتخاباتی بنده«دولت مردمی برای شکل‌گیری ایران قوی در پرتو کار و کرامت» خواهد بود.