دادستان به موضوع گورخرهای باغ وحش صفادشت وارد شود

یک حقوقدان با اشاره به بازتاب وسیع اتفاقات انتقال گورخرهای باغ وحش صفادشت گفت: این مساله در سطح بین المللی هم بازخورد داشته و لازم است دادستان به آن ورود قضایی کند.

یک حقوقدان با اشاره به بازتاب وسیع اتفاقات انتقال گورخرهای باغ وحش صفادشت گفت: این مساله در سطح بین المللی هم بازخورد داشته و لازم است دادستان به آن ورود قضایی کند.