خدمتگزاری گروه‌های جهادی برگ زرینی از تاریخ کشور است

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت:خدمتگزاری گروه‌های جهادی در نجات مردم از ویروس کرونا، برگ زرین دیگری را در کتاب تاریخ خدمات جهادی و فداکارانه جوانان این مرز و بوم رقم زد.

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت:خدمتگزاری گروه‌های جهادی در نجات مردم از ویروس کرونا، برگ زرین دیگری را در کتاب تاریخ خدمات جهادی و فداکارانه جوانان این مرز و بوم رقم زد.