جزئیات مبارزه با فساد در شهرداری نسیم شهر / ۳ نفر دستگیر شدند

بهارستان- دادستان بهارستان از دستگیری مشاور حقوقی شهردار نسیم شهر و ۲ نفر دلال در نسیم شهر به اتهام فساد و رانت در شهرداری خبر داد.

بهارستان- دادستان بهارستان از دستگیری مشاور حقوقی شهردار نسیم شهر و ۲ نفر دلال در نسیم شهر به اتهام فساد و رانت در شهرداری خبر داد.