تاکید معاون رئیس جمهور بر حمایت از تیم ملی فوتبال و فوتسال

معاون رئیس جمهور بر حمایت از تیم ملی فوتبال و فوتسال ایران تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور بر حمایت از تیم ملی فوتبال و فوتسال ایران تاکید کرد.