بی تفاوتی برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتخابات

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: عدم تبلیغ محیطی توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی به خاطر بی تفاوتی به انتخابات است.

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: عدم تبلیغ محیطی توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی به خاطر بی تفاوتی به انتخابات است.