بزرگترین رزمایش جنگنده های اف ۳۵ در ایتالیا آغاز شد

بزرگترین رزمایش جنگنده های اف ۳۵ با حضور آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایتالیا برگزار می شود.

بزرگترین رزمایش جنگنده های اف ۳۵ با حضور آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایتالیا برگزار می شود.