بزرگترین رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی تعلیق شد

بزرگترین رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی با بالاگرفتن تنش ها در قدس اشغالی تعلیق شد.

بزرگترین رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی با بالاگرفتن تنش ها در قدس اشغالی تعلیق شد.