بررسی عملکرد معاونت‌های غذا و دارو در ۴ سطح

مدیر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سطح بندی عملکرد معاونت‌های غذا و داروی کشور خبر داد.

مدیر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سطح بندی عملکرد معاونت‌های غذا و داروی کشور خبر داد.