باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی به من اختصاص یابد

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵ دقیقه فرصت اضافی داده شد، بنابر محاسبات انجام شده، باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی برای پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابد. ‎

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵ دقیقه فرصت اضافی داده شد، بنابر محاسبات انجام شده، باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی برای پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابد. ‎